PECE: Positief Opvoeden kinderopvang

Pedagogisch medewerkers en managers in de kinderopvang spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze willen kinderen de beste kansen bieden en hen voorbereiden voor succes op school en in het leven.

Positief Opvoeden Kinderopvang (PECE – Positive Early Childhood Education Program) is een nieuw programma voor pedagogisch medewerkers en sluit aan bij het wereldwijd bekende programma Positief Opvoeden, Triple P – Positive Parenting Program®. PECE heeft als doel de vaardigheden van pedagogisch medewerkers uit te breiden met strategieën die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Het uiteindelijke doel is dat de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en dat de relatie tussen pedagogisch medewerker en kind verbetert, evenals de communicatie met collega’s en ouders.

Onderzoeken laten zien dat organisaties die overwogen om meer pedagogisch medewerkers op de groep te zetten, dit niet meer nodig vonden na de invoering van PECE. Pedagogisch medewerkers gaven aan zich competenter te voelen en meer tevreden te zijn over hun werk. Ook hadden zij meer zelfvertrouwen in het begeleiden van groepen kinderen. Dit zou kunnen leiden tot het langer aanblijven van personeel in de opvang en voor- en vroegschoolse educatie.

Van 2021 tot 2023 loopt er bij Combiwel voor Kinderen (Amsterdam) en Peuteropvang Heerlen een pilot met het in het Nederlands vertaalde online PECE-programma voor pedagogisch medewerkers. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de effecten van het gebruik van PECE in de Kinderopvang.

Meer informatie: www.peceprogram.net (Engelstalige website)